25 maja 2019. imieniny: Grzegorz, Urban, Magda POCZTA ARCHIWUM (poprzedni serwis WWW)
| Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
Gospodarka odpadami
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Ożarów na 2016 rok
Aktualny harmonogram wywozu śmieci na 2016 rok w poszczególnych miejscowościach:

Harmonogram wywozu śmieci zamieszczony jest również na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie. Adres strony ZGKiM w Ożarowie http://www.zgkim-ozarow.pl/


1. Grochocice, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy

2. Karsy, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka, Śródborze, Julianów, Czachów, Janopol, Wlonice

3. Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów

4. Sobótka, Pisary, Jankowice

5. Szymanówka, Kruków, Bałtówka, Zawada, Niemcówka, Janików, Wółka Chrapanowska, Szczury

6. Wyszmontów

7. Ożarów ulice Kolejowa, Makowa, Żytnia, Pszeniczna, Bławatnia, Osiedle Wschód

8. Ożarów ulice Mickiewicza, Jasna, Spacerowa, Kościuszki, Kochanowskiego, Leśna, Zielna

9. Ożarów ulice Partyzantów, Mazurkiewicza, Czachowskiego, Sandomierska, Kościelna, Polna, Szkolna, Żeromskiego, Cicha, Parkowa, Ogrodowa, Ostrowiecka, Wysoka, Długa Jana Pawła II, Plac Wolności

10. Sobów

Odwiedzin: 16711
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r. należy dokonać do 15 września 2016  r.

Opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:
 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ożarowie lub w kasie Banku Spółdzielczego w Ożarowie (kasa urzędu i bank nie pobierają prowizji od opłaty), 
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Ożarów w Banku Spółdzielczym w Ożarowie na rachunek  Nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001, tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za... (wpisać adres nieruchomości i kwartał za jaki jest ponoszona opłata),
 • w formie inkasa u wyznaczonych inkasentów.
Odwiedzin: 16711
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych zajmuje się jeden przedsiębiorca, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 27-530 Ożarów, ul. Partyzantów 13, tel: 15 861 10 51; NIP: 863-16-98-942 REGON:260705561

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie przy ul. Partyzantów 13, znajduje się stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą dostarczać odpady komunalne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00. Do punktu mieszkaniec może dostarczyć odpady komunalne segregowane, jak również:

 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Zużyte baterie i akumulatorów,
 • Odpady budowlane, remontowe, rozbiórkowe,
 • Opony,
 • Chemikaliów ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
 • Tekstyliów,
 • Opakowań po środkach ochrony roślin,
 • Popiołu,
 • Odpady zielone, ulegające biodegradacji


W obiektach użyteczności publicznej Urząd Miejski w Ożarowie i placówki oświatowe na terenie gminy, znajdują się pojemniki na zużyte baterie. Ponadto w Urzędzie Miejskim
w Ożarowie znajduje się specjalny pojemnik na przeterminowane leki.


Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018 powoływanego jako WPGO, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018”, Gmina Ożarów wchodzi w skład regionu I gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego. WPGO określa w regionie I jedną instalację, która spełnia warunki instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacją tą jest Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Janczycach gmina Baćkowice zarządzany przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Baćkowice 86, jako instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz jako instalacja do składowania odpadów. Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zostały przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Ożarowie do Instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach 86, 27-552 Baćkowice. W przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn w regionie I WPGO wskazało trzy instalacje zastępcze; regionalną instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Piaseczno, 27-680 Łoniów zarządzaną przez A.S.A. Tarnobrzeg Sp.z o.o. ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg. Instalację zastępczą do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów RZZO Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów, zarządzaną przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik” Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów oraz instalację zastępcza do składowania odpadów Skrzypiów, 28 – 400 Pińczów zarządzaną przez PGKiM Sp.z.o.o. ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów. Na chwilę obecną brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Odwiedzin: 16711
Osoby, które złożyły deklarację są zobowiązane, bez dodatkowego wezwania, do uiszczenia opłaty śmieciowej. 

W dniach od 22 kwietnia do 15 maja 2013 pracownicy urzędu odwiedzali właścicieli nieruchomości w celu wypełnienia pierwszej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pracownik wypełniał deklarację w Państwa obecności w 2-ch egzemplarzach (jeden dla urzędu, drugi dla właściciela nieruchomości) oraz informował o sposobie zbiórki odpadów. Nowe opłaty za śmieci zostaną naliczone po 1 lipca 2013 na podstawie przekazanych do urzędu gminy deklaracji. Termin złożenia deklaracji upłynął 31 maja 2013 r.

Zmiany do deklaracji prosimy zgłaszać w pok. 28 Urzędu Miejskiego, p. Sylwia Boduła.
Odwiedzin: 16711
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu
 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2015

 Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2014
Odwiedzin: 16711
1. Wstęp informacyjny
Rada Miejska podjęła kilka uchwał, które regulują gospodarkę śmieciową w gminie. Samorząd ustalił zasady odbioru śmieci, pobór opłaty co dwa miesiące, zdecydował się wesprzeć rodziny wielodzietne.

Nowe przepisy regulują dokładnie zasady odbioru śmieci. Właściciel posesji, rolnik będzie musiał wystawić pojemnik, kosz czy worek na śmieci na krawędzi jezdni, dopiero wtedy śmieci zostaną zabrane. Opłaty będą zbierane co dwa miesiące, a nie jak wcześniej co miesiąc, tak samo jak za wodę. Będzie się tym zajmował pracownik, który już zbiera opłaty za wodę i ma 6 proc. prowizji od zebranej kwoty. Jednocześnie sprawdzi licznik, wyda worki na śmiecie, zwróci uwagę, udzieli rady. Tym samym będzie to taki system kontroli.

Radni ustanowili także system dopłat do rodzin powyżej 4 osób. Jest takich na terenie gminy 300. Będzie to kosztowało budżet 35 tys. zł rocznie. - Jednogłośnie zatwierdziliśmy dopłaty do rodzin wielodzietnych – mówi przewodnicząca Rady Miejskiej, Krystyna Wieczorek. – Zdecydowaliśmy się na takie prorodzinne posunięcie, zrobiliśmy ukłon w kierunku rodzin wielodzietnych, które nie zawsze są w najlepszej kondycji finansowej. 

Przypomnijmy, opłaty od lipca wynoszą 7 zł od osoby za śmieci segregowane, 12,50 zł - za niesegregowane. Mieszkańcy powinni składać deklaracje do końca maja. Są w urzędzie gotowe blankiety. Przetarg na wywóz śmieci to ostatnie przedsięwzięcie i powinien być rozstrzygnięty do końca czerwca.

Podczas sesji burmistrz Marcin Majcher powiedział, że Rada Nadzorcza i Spółdzielnia Mieszkaniowa nie powinny obarczać gminy zbieraniem opłat. - Spółdzielni nie możemy zwalniać ze wszystkich obowiązków – stwierdził. - To jest niedopuszczalne, przepisy są jasne i zdecydowane. Wszędzie za wyjątkiem Ożarowa jest tak, że spółdzielnia rozlicza się globalnie, jedynie u nas wykonujemy za nią pracę. Z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej będziemy podpisywać umowę na opłatę za śmieci.

Jeden śmietnik przewidziany jest na 3-4 bloki. Będą w nim kosze do segregacji śmieci, do odpadów zmieszanych. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na segregację, będą mniej płacić. Jeśli nie, to śmieci zmieszane będą ważone, Gdy wyjdzie, że zostało przekroczone 30 kg na osobę, gmina obciąży spółdzielnię po 12,50 zł za osobę. Nie mieszkańca, bo nie jest niczemu winien. Spółdzielnia ma obowiązek sprzątać, ale ma też obowiązek, by jej mieszkańcy segregowali śmieci.
 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, osoby które zamieszkują daną nieruchomość położoną na terenie gminy są zobowiązane od 01.07.2013 do wnoszenia opłat do budżetu gminy. Opłaty ponoszą mieszkańcy faktycznie zamieszkujący daną gminę. W przypadku przebywania osób zameldowanych poza miejscem zameldowania na czas dłuższy niż 3 miesiące należy złożyć w Urzędzie Miejskim oświadczenie o takim fakcie, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osoby przebywające poza miejscem zameldowania to np. młodzież ucząca się i studiująca w ośrodkach akademickich, osoby pracujące w delegacjach, osoby które wyjechały za granicę. Takie osoby będą ponosiły opłaty w miejscu faktycznego przebywania.

Odwiedzin: 16711
2. Ulotka - Segregujemy odpady!!!


 ULOTKA - SEGREGUJEMY ODPADY!!! [PDF]
Odwiedzin: 16711
3. Deklaracja i oświadczenie do pobrania
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY OŻARÓW

Oświadczenie w przypadku niezamieszkiwania członka rodziny właściciela nieruchomości [PDF]

Odwiedzin: 16711
4. Wzór wypełnionej deklaracji
 

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY OŻARÓW [PDF]

Odwiedzin: 16711
5. Regulamin i uchwały
 

Uchwała Nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustanowienia opłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.

Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkóją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów.

Uchwała Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów.

Odwiedzin: 16711
  
Urząd Miejski tel. +48 15 86-10-700
+48 15 86-10-701
+48 15 86-10-702
+48 15 86-11-137
fax. +48 15 86-11-136
urzad@ozarow.pl
BURMISTRZ OŻAROWA Marcin Majcher zaprasza
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ożarów
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
Kolektory słoneczne.
Elektrownie wiatrowe.
Źródła geotermalne.
Nie jestem zainteresowany.
zobacz wyniki
MIASTA PARTNERSKIE:
 
Krościenko
 
Spisska Bela
 
Halicz  

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Miejski w Ożarowie

ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
tel: (15) 86-11-137, 86-11-183, 86-10-700...02
fax: (15) 86-11-136
urzad@ozarow.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

pon-pt       7:00 - 15:00

adres elektronicznej
skrzynki podawczej epuap:

/48t3u9muwj/skrytka


TERYT: 260605